.
 

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na osnovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje snovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje

REZULTATE GLASANJA na 18. redovnoj-elektronskoj sjednici Skupštine akcionara Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d.

Na Skupštini je 8 akcionara i ponomoćnika akcionara glasalo elektronskim putem

 

PREUZMITE REZULTATE GLASANJA

Promjena datuma održavanja 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Na osnovu člana 36. i člana 36.b.  Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 32. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02- 1060/1   od 31.03.2020. godine, Odbor direktora objavljuje  obavještenje

O promjeni datuma održavanja
18. redovne sjednice Skupštine akcionara
 Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva

Za dan 29. (srijeda) 04.2020. godine, elektornskim putem sa nepromijenjenim Dnevnim redom objavljenim u štampanom mediju “Pobjeda” dana 12.03. i 13.03.2020.godine i na internet stranici Društva.

Skupština akcionara će se održati elektronskim putem. U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari isključivo elektronskim putem, radi obezbjeđenja postupanja Društva u skladu sa članom 1., stav 1. tačka 3. Naredbe Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog COVID-19.

Obavještenje o promjeni datuma održavanja 18.redovne sjednice Skupštine akcionara Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, biće dostupno akcionarima Društva i na internet stranici https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti .

Akcionari Društva, da bi učestvovali u radu elektronske sjednice,  18. redovne Skupštine akcionara, dužni su dostaviti skeniranu ličnu kartu, skenirano punomoćje ovjereno u skladu sa Zakonom na mejl adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dostavljanje navedenih dokumenata smatra se i prijavom za učešće na elektronskoj Skupštini akcionara.

Akcionari i punomoćnici akcionara se obavezuju da naknadno dostave original punomoćja i fotokopiju lične karte putem pošte.

Potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik akcionara je dužan dostaviti  najkasnije 6 dana (24.04.2020.godine) prije  održavanja elektonske sjednice, radi evidentiranja akcionara koji će prisustvovati sjednici. Akcionari ili punomoćnici akcionara  su dužni dostaviti mejl adresu i broj mobilnog telefona radi dobijanja povratnih infomacija.

Prisutni akcionari, za svrhu održavanja Skupštine akcionara elektronskim putem, smatraće se samo akcionari koji su dostavili tražena dokumenta  iz stava 4. ovog Obavještenja za učešće na Skupštini elektronskim putem.

Pravo na postavljanje pitanja Odboru direktora, a koja se odnose na tačke dnevnog reda sjednice Skupštine, ima akcionar ili punomoćnik akcionara putem mejla,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  najkasnije 4 dana (26.04.2020.) prije održavanja elektonske sjednice.

Odgovori na postavljena pitanja akcionara ili punomoćnika akcionara od strane Odbora direktora će biti dostavljena elektronskim putem najkasnije 2 dana (28.04.2020.) prije održavanja elektronske sjednice, na mejl adresu koju je akcionar ili punomoćnik akcionara dostavio.

Glasanje elektronskim putem akcionara ili punomoćnika akcionara može se obaviti na dan održavanja elektronske sjednice Skupštine, u periodu od 11:00 časova do  13:00 časova na mejl  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  pojedinačno za svaku predloženu Odluku. Glasanje se vrši na  glasačkim listićima koji će se nakon prijave dostaviti akcionaru na mejl adresu koju je akcionar prethodno dostavio.  

Obavještenje o promjeni datuma održavanja  18. redovne sjednice Skupštine akcionara  Hotelske grupe »Budvanska rivijera« a.d. Budva, kao i materijal po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, biće objavljeno na  internet stranici Društva: https://www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/me/korporativne-novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

Nakon održavanja elektronske sjednice 18. redovne Skupštine akcionara, obavještenje o broju pristunih i usvojene Odluke biće objavljene na  već navedenoj internet stranici Društva.

U slučaju stabilizacije situacije u državi, sjednica Skupštine akcionara će se održati na uobičajen način istog dana (29. srijeda 04.2020.godine ) u hotelu “Palas” u Petrovcu  sa početkom u 13:00 časova, s tim da se i u slučaju održavanja Skupštine na redovan način, glasanje koje su akcionari izvršili elektornskim putem, prihvata i uzima u obzir kao valjano.

 

Materijal za 18 elektronsku sjednicu Skupštine akcionara HGBRA

                 ODBOR DIREKTORA    

Strona 1 z 18

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL