Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
.
 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-790/4  od 10.03.2020. godine, saziva se Osamnaesta  redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 14. (utorak) 04.2020. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

DNEVNI RED

  • Predlog Odluke o usvajanju Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja Menadžmenta za 2019.godinu.
  • Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.godinu.
  • Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2019. godinu;
  • Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
  • Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
  • Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2020.godinu.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 5. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od 16.03.2020.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

preuzeti poziv

ODBOR DIREKTOR

24-10-2019-palas-porodicni

24-10-2019-palas-romanticni

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL