Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
Image1\
 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Društva

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva, objavljuje
Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Društva

Naziv zakupodavca: Hotelska grupa „Budvanska rivijera“a.d. Budva, Trg slobode br. 2, matični broj
02005328.

Predmet aukcije: davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta Društva.

PREUZETI DOKUMENTACIJU

Rezultati glasanja na 10. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara

Na osnovu člana 39., tačka 5, Zakona o privrednim društvima, Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ a.d., objavljuje

REZULTATE GLASANJA
na 10. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara
Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ a.d., održane 12.11.2018.godine

Na Skupštini  su prisutnih akcionara i ponomoćnika akcionara glasali, kako slijedi:

  • Predlogodluke o imenovanjuRevizoraDruštvaza 2018.godinu

"ZA“                   7.235.445  ili 100 %,
PROTIV“                  0       ili     0 %

Sekretar sjednice
Darinka Nedović

DESETA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Hotelska grupa“Budvanska rivijera“ a.d. SKUPŠTINA AKCIONARA Broj: 03 - 5970 Budva, 10.10.2018.godine Na osnovu člana 36, stav 2. i člana 40. Zakona o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011 i 40/2011) i člana 35. i 39. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-5870/6 od 10.10. 2018.godine, saziva se

DESETA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« AD BUDVA

Za dan 12. (ponedjeljak ) 11. 2018. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Palas« u Petrovcu.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Predlog odluke o imenovanju Revizora Društva za 2018.godinu.

Za usvajanje Odluke po predloženom Dnevnom redu potrebna je apsolutna većina.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari mogu izvršiti uvid u Predlog odluke koju će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u T.N.«Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, počev od 16.10. 2018.godine.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 10:00 do 10:30 časova neposredno pred početak Skupštine na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja i lične isprave.

Shodno zakonskoj odredbi obavještenje o sazivanju Skupštine biće objavljeno na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 033/451-240 i 033/451- 311.

ODBOR DIREKTORA
PREDSJEDNIK
Saša Radović s.r.

Strana 1 od 16

 

 

 

BUDVA WEATHER
Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.
EV SSL