Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
Image1\
 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA 2017

Broj: 03-616
Budva, 28.02. 2017. godine

 OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-540/3  od 28.02.2017. godine, saziva se Petnaesta redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 31. (petak) 03.2017. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Mogren« u Budvi.

DNEVNI RED

  1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti  za 2016.godinu:
  2. Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2016. godinu;
  3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
  4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
  5. Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2017.godinu;
  6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 4. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od dana objavljivanja Saziva za Skupštinu akcionara.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

                                                                        
                  ODBOR DIREKTORA     

Agencija za sprečavanje korupcije

Shodno obavezama organa vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje, propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, te člana 31. istog, dostavljamo sedmodnevne izdate putne naloge za upravljanje službenim vozilima počev od 01.08.2016

preuzeti dokumentaciju

Ministar turizma i održivog razvoja u Vladi Crne Gore Branimir Gvozdenović u posjeti Hotelskoj grupi Budvanska rivijera

Ministar turizma i održivog razvoja u Vladi Crne Gore Branimir Gvozdenović, u okviru radne posjete boravio je danas sa svojim saradnicima u Hotelskoj grupi Budvanska rivijera i tom prilikom prisustvovao sjednici Odbora direktora Kompanije.

Nakon razmatranja redovnih tačaka dnevnog reda, Ministar je posebno zadovoljstvo iskazao postignutim rezultatima Hotelske grupe u prethodnih sedam mjeseci rada, čiji pokazatelji potvrđjuju bolje poslovanje u odnosu na uporedni prošlogodišnji period.

Poštujući istorijat Hotelske grupe Budvanska rivijera i praksu angažovanja domaćih kadrova u poslovanju, Kompanija će na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma kao i nadležnih institucija u oblasti zapošljavanja
omogućiti da se unaprijedi postojeći kvalifikovani ljudski resurs kroz dopunsku edukaciju i posebne kurseve kako bi se dostigle nove  potrebne vještine i znanja, jer je 99% radne snage iz Crne Gore.

Opširnije...

Strana 1 od 11

 

 

 

Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.